วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555

ภาคเช้า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดลองสอน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน กล่าวขอบคุณ ผู้ริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน มอบของขวัญที่ระลึกแก่โรงเรียน เข้าสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อครู

ภาคบ่าย
เข้าสอนแทนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ร้องเพลงอำลา ปล่อยแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ 6 กันยายน 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 5 แทนครูไปราชการ

ภาคบ่าย
สอนวิชา ศิลปะชั้น ป.1

วันที่ 5 กันยายน 2555

ภาคเช้า
07:30 ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน
08:30 แนะแนวนักเรียนชั้น ป.5
ภาคบ่าย
สอนแทนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6


ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เข้าสอนแทนชั้น ป.3
ภาคบ่าย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5

วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
11:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
ภาคบ่าย
ศึกษาพืชพรรณ บริเวณรอบๆโรงเรียน แล้วรวบรวมเข้าเล่ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนกวาดขยะ สอนชั้นป. 1 ทั้งวัน
ภาคบ่าย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษา แท็บเล็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
วยครูจัดการเรื่องแท็บเล็ต ติดรายชื่อที่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมแจกให้นักเรียนชั้น ป. 1
ภาคบ่าย
ช่วยแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน พร้อมถ่ายรูปคู่นักเรียนกับผู้ปกครอง และช่วยกันสอนวิธีการใช้แก่นักเรียน


วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
07: 40 ดูแลนักเรียนในการเข้าแถวตอนเช้า
09:00 เข้าสอนแทนครูไปราชการ
ภาคบ่าย
13:00 ช่วยจัดป้ายนิเทศน์ให้ครูชั้นป. 1 เรื่อง ยุงลาย
14:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5


วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า-ภาคบ่าย
ภาคเช้า-ภาคบ่าย พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


วันที่ 22 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดป้ายนิเทศน์โครงงานคุณธรรม เพื่อเข้าแข่งขันงานวิชาการ
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07:35  ดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
09:00  เขียนการปฏิบัติงานแต่ละวัน

ภาคบ่าย
13:00 ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be
14:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5


วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
08:00 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
08:35 ทำกิจการออมทรัพย์ให้นักเรียน ชั้น ป.5               
11:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5

ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be และ Story telling

วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงที่ไปราชการ

ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
08:00 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
10:00 รับผิดชอบดูแลนักเรียนชั้น ป.1

ภาคบ่าย
14:00 เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
15:00 จัดป้ายนิเทศการ์ดวันแม่ติดไว้ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
08:40 ตรวจร่างกายเครื่องแต่งตัว นักเรียนชั้น ป.5
11:00 เข้าสอนวิชา ภาษาอังกฤษชั้น ป. 5 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

ภาคบ่าย
13:00 เข้าสอนแทนวิชาดนตรี ชั้น ป.3
14:00  ดูและศึกษาการบริหารการทำงานของโรงเรียน
15:50  ควบคุมนักเรียนกลับบ้าน


วันที 9 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07: 20  มาถึงโรงเรียนและดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
09:00  ช่วยงานโรงเรียน
11:00  เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
12:00  ควบคุมนักเรียน ชั้น ป.1 เดินแถวเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยง
ภาคบ่าย
12:50 ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเที่ยง
14:00 ศึกษาเด็กรายกรณี
15:40  ปล่อยเด็กกลับบ้าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07: 35    ดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและห้องเรียน
08:00      เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรม
09:00     ศึกษาเอกสาร หลักสูตรสถานศึกษา
ภาคบ่าย
12: 50    ควบคุมนักเรียนแปรงฟันตอนเที่ยง
13:00     สอนแทนวิชาภาษาไทย ป.6
15:30     ดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้านวันที่ 7 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07:30  ถึงโรงเรียน ควบคุมนักเรียนเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน
08:00  เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
09:00  เข้าสอนแทนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 5
ภาคบ่าย
14:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
15:30 ส่งนักเรียนกลับบ้าน
16:00 กลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6 แผนการสอน


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา อ.15101 ปีการศึกษา 2555
ชื่อหน่วย   At School        แผนการเรียนรู้ที่ 1             สอนวันที่ 20          เวลา 1 ชั่วโมง
 

1. สาระสำคัญ
       การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถสื่อความหมาย ตอบคำถาม เข้าใจเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างมีเหตุผล ถ่ายโอนความรู้จากคำศัพท์ มาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

2. ตัวชี้วัด
สาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
.5/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
       3.1 จุดประสงค์ปลายทาง
             1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องต่างๆได้
       3.2 จุดประสงค์นำทาง
              1. อ่านออกเสียงคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้
              2. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้

4. สาระการเรียนรู้
       4.1 เนื้อหาสาระ ได้แก่คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน Come here please, Close the door, Close your book, Louder, please, Be quiet
       4.2 ทักษะ/กระบวนการ อ่านออกเสียงคำศัพท์ บอกความหมายของคำศัพท์ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
       4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้/มุ่งมั่นในการทำงาน

5.การวัดและประเมินผล
ทักษะที่ต้องการวัด
ภาระงาน/ร่องรอยหลักฐาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีการวัด/เกณฑ์
1.อ่านออกเสียง คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
ภาระงาน: อ่านออกเสียงคำศัพท์
หลักฐาน: คะแนนจากแบบประเมินการอ่าน
แบบประเมินการอ่านออกเสียง (Rubric)
นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นรายบุคคลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน
2.บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง คำขอร้อง
ภาระงาน: บอกความหมายของคำศัพท์
หลักฐาน: คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
นักเรียนทำแบบฝึกหัดบอกความหมายคำศัพท์ได้มากว่า 5 ข้อถือว่าผ่าน
3.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน
ภาระงาน: ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
หลักฐาน: คะแนนจากการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
แบบบันทึกการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง เป็นรายบุคคล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้น Warm up
1.ครูทำท่าทางการใช้คำสั่ง คำขอร้องให้นักเรียนดูและให้นักเรียนทาย
ขั้น Presentation
1.ครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง และคำขอร้องต่างๆที่ใช้เป็นประจำในห้องเรียน
2.ครูสอนนักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายพร้อมครู
ขั้น Practice
1.ครูนำบัตรคำให้นักเรียนอ่านตามทีละคำและให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ
ขั้น Warm up
1.นักเรียนทายท่าทางการใช้คำสั่ง คำขอร้อง
ขั้น Presentation
1.นักเรียนฟังครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง และคำขอร้องต่างๆที่ใช้เป็นประจำในห้องเรียน
2.นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายพร้อมครู
ขั้น Practice
1.นักเรียนอ่านตามครูทีละคำพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2.ครูให้นักเรียนเล่นเกม Simon Say
เกมส์ Simon Say มีวิธีเล่น ดังนี้ ครูจะพูดคำว่า Simon Say close the door นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าครูไม่ได้พูดคำว่า Simon Say นักเรียนห้ามปฏิบัติ
ขั้น Production
1.ครูให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง หรือคำขอร้องพร้อมแปลความหมาย
2.นำคำศัพท์ที่รวบรวมได้มาทำเป็นสมุดคำศัพท์พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ขั้น Wrap up
ครูทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนตอบคำศัพท์พร้อมแปลความหมายจากภาพที่ครูโชว์ให้ดู
2.นักเรียนเล่นเกม Simon say
ขั้น Production
1.นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง หรือคำขอร้องพร้อมแปลความหมายและนำไปทำเป็นสมุดคำศัพท์ให้สวยงาม

ขั้น Wrap up
นักเรียนตอบคำศัพท์พร้อมแปลความหมายจากภาพที่ครูโชว์ให้ดู

7.สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้
       - บัตรคำและบัตรภาพ
       - สมุดคำศัพท์
8.บันทึกผลหลังสอน
       8.1 ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                 
       8.2 ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
       8.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


                                                                                                    ลงชื่อ                                          ผู้สอน
                                                                                                          (…………………………….)
                                                                                                       วันที่…..เดือน…………พ.ศ…………

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2555

   
โครงสร้างรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา .15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เวลาเรียน 80 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลำดับที่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
1.1  .5/1
1.1  .5/2
1.1  .5/3
1.1  .5/4
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ
At School
At the Zoo
10
10
2
1.2  .5/1
1.2  .5/2
1.2  .5/3
1.2  .5/4
1.2  .5/5
พูด/เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง เพื่อขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ
My Family
My Friends
All year long
15
10
3
1.3  .5/1
1.3  .5/2
1.3  .5/3
พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว
My Friends
At the Zoo
In the Garden
15
10
4
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)
5
20
5
2.1  .5/1
2.1  .5/2
2.1  .5/3
ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
All year long
5
10
6
2.2  .5/1
ต 2.2  ป.5/2
บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง
Culture
5
10
ลำดับที่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน


การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย7
3.1  .5/1
ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน
Free time
5
5
8
4.1  .5/1
ฟัง พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
At School
5
5
9
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)
5
20
รวมทั้งสิ้น
80
100

                                                                         ชื่อหน่วย At School

เป้าหมายการเรียนรู้

สาระสำคัญ : ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
1.1  .5/1


1.2  .5/24.1  .5/1
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน

ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ


พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
-แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งภาษาอังกฤษให้ตรงกับความหมายในภาษาไทย

-สมุดคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในห้องเรียน
-แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งกับรูปภาพ

-ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
-วาดภาพเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองพร้อมเขียนบรรยายสั้นๆ
-พูดในหัวข้อ My best friend


คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ


                                                              ชื่อหน่วย All year long

เป้าหมายการเรียนรู้

สาระสำคัญ : ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
2.1  .5/22.1  .5/3ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
-แบบฝึกหัดถาม-ตอบเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา


-ทำการ์ดพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
-จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

                                                                   ชื่อหน่วย My Family

เป้าหมายการเรียนรู้

สาระสำคัญ : พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
ต 1.2  .5/4


พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
-family tree
-เขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน
-แบบฝึกหัดเติมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ